فضای کسب وکار

  • نام نویسنده
  • تاریخ
فضای کسب وکار

منظوراز محیط کسب وکار،عوامل مؤثر برعملکرد بنگاه های اقتصادی است که مدیران یا مالکان بنگاه ها نمی توانند آنها را تغییر داده یا بهبود بخشند.در تعریفی دیگرگفته شده است که محیط کسب وکار مجموعه ای ازسیاست ها،شرایط حقوقی ،نهادی و مقرراتی است که بر فعالیت های کسب وکار حاکم اند.ثبات اقتصادکلان،کیفیت زیر ساخت های کشور،کیفیت دستگاه های اجرایی،نظام وضع قوانین ومقررات،هزینه و امکان دسترسی به اطلاعات وآمار،فرهنگ وکار و عوامل دیگری ازاین دست،ازعواملی هستند که عملکرد واحدهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهند،درحالی که مدیران واحدهای اقتصادی نمی توانند تأثیر چندانی برآنها بگذارند.

 

 

منبع: http://bank-maskan.ir

شاخص هایی که توسط بانک جهانی برای بررسی وضعیت فضای کسب وکارمورداستفاده قرارمی گیرد،11مورداست وهرکدام دارای اجزایی برای اندازه گیری هستند.این شاخص ها و اجزای آنها عبارت اند:

1.سهولت کسب وکار(درحقیقت این شاخص،رتبه کلی کشور را نشان می دهد)

2.شروع کسب وکار(که مربوط به ثبت شرکت می باشد)

ـ تعدادمراحل

ـ مدت زمان

ـ هزینه(به صورت درصدی ازتولید ناخالص داخلی سرانه)

ـ حداقل سرمایه برای ثبت شرکت (به صورت درصدی ازتولید ناخالص داخلی سرانه)

3.اخذ مجوزهای ساختمانی (شهرداری\برای ساخت انبارتجاری با استاندارد معین)

ـ تعدادمراحل

ـ مدت زمان

ـ هزینه(به صورت درصدی ازتولیدناخالص داخلی سرانه)

4.استخدام نیروی کار

ـ شاخص دشواری استخدام(0ـ100)

ـ چسبندگی ساعات کار(0ـ100)

ـ دشواری اخراج نیروی کار(0ـ100)

ـ شاخص چسبندگی استخدام(که میانگین سه شاخص قبلی است وبین0ـ100است)

ـ هزینه اخراج نیروی کار(میزان پرداختی به فرداخراج شده براساس تعدادحقوق هفتگی)

5.ثبت دارایی\اموال شرکت

ـ تعدادمراحل

ـ مدت زمان

ـ هزینه(به صورت درصدی ازتولیدناخالص داخلی سرانه)

6.اخذاعتبار

ـ شاخص توان حقوقی قانونی(0-10)

ـ شاخص عمق اطلاعات اعتباری(0-6)

ـ میزان پوشش ثبت اطلاعات[مالی]توسط بخش دولتی(درصدی ازجمعیت بزرگسالان)

ـ میزان پوشش ثبت اطلاعات [مالی]توسط بخش خصوصی(درصدی ازجمعیت بزرگسالان)

7.حمایت ازسرمایه گذاران(سهامداران جزء)

ـ شاخص شفافیت مبادلات مالی(0-10)

ـ شاخص مسئولیت پذیری مدیر عامل(0-10)

ـ شاخص سهولت شکایت ازطرف سهامداران(0-10)

ـ شاخص توان حمایت ازسرمایه گذار(0-10)

8.پرداخت مالیات

ـ تعدادپرداخت ها(درسال)

ـ زمان(تعدادساعت درسال)

ـ مالیات برسود(درصد)

ـ مالیات نیروی کار و سهم کارفرمای آن(درصد)

ـ سایر مالیات ها(درصد)

ـ نرخ کل مالیات(درصدی ازسود)

9.تجارت برون مرزی

ـاسناد صادراتی(تعداد)

ـ مدت زمان برای کامل شدن فرایند واردات(روز)

ـ هزینه های صادرات(هزینه هرکانتینر)

ـ اسناد وارداتی(تعداد)

ـ مدت زمان برای کامل شدن فرایند واردات(روز)

ـ هزینه های واردات(هزینه هرکانتینر)

10.اجرا و الزام آوربودن قراردادها

ـ تعداد مراحل

ـ مدت زمان(روز)

ـ هزینه(درصدی ازمبلغ بدهی)

11.انحلال کسب وکار

ـ نرخ بازگشت(درصدی ازسرمایه شرکت)

ـ زمان(سال)

ـ هزینه(درصدی ازاموال

یکی ازمواردی که درزمینه فضای کسب وکاردارای اهمیت فراوان است،حاکمیت شرکتی است.فلسفه وجودی حاکمیت شرکتی دریک بنگاه،تضمین حفظ منافع ذی نفعان آن بنگاه می باشد. ذی نفعان بنگاه عبارت اند از سهامداران(کل یاخرد)،مشتریان وکارکنان بنگاه.فعالیت بنگاه باید به نوعی باشد که منافع تمامی آنها تأمین شود.بنابراین،رعایت قوانین ومقررات،پایبندی به اخلاق حرفه ای وشفافیت اطلاع رسانی ازمهم ترین مواردی هستند که دربحث حاکمیت شرکتی مطرح می شوند.دردرون حاکمیت شرکتی،بخش تطبیق مقررات به طورخاص رعایت قوانین ومقررات را درمؤسسه اعتباری مورد پایش قرارمی دهد و درصورت مشاهده هرگونه نقض قوانین ومقررات،ضمن راهنمایی واحد اجرایی ناقض قوانین،رهنمودهای لازم جهت رعایت دقیق قوانین ومقررات را به واحدهای اجرایی مؤسسه ارائه می نماید.به طورخلاصه می توان گفت تطبیق مقررات دربانک یعنی «فرایندنظارت وکنترل برای تضمین عملکردواحدهای اجرایی بانک مطابق باقوانین ومقررات ناظربرعملیات بانکی واخلاق حرفه ای،به منظورحفظ منافع سهامداران،مشتریان وکارکنان مؤسسه»

اطمینان داشتن سرمایه گذاران،به ویژه سرمایه گذاران جزء،به اینکه منافع آنهاهمواره موردتوجه بنگاه ها قرارخواهدداشت،فضای اعتماد و ثبات را درکشورگسترش می دهد.این موضوع می تواندبه میزان قابل توجهی ازورودسرمایه هابه سفته بازی جلوگیری کندودرراه تولید و رشد اقتصادی مورداستفاده قرارگیرد.

درآخرین گزارشی که توسط بانک جهانی منتشرشده است،رتبه ایران درفضای کسب وکاردرسال 2011درمقایسه با2010با2پله صعوداز131به129ارتقا یافته است.دراین میان،شاخص هایی که تأثیرمثبت داشته اندعبارت انداز:شروع کسب وکار،اخذاعتبار،اخذ مجوزهای ساختمانی،تجارت برون مرزی،اجر او الزام آور بودن قراردادها.دربین آنها بیشترین تأثیر مربوط به شاخص اخذاعتبار بوده که20پله ارتقاداشته است.سایرشاخص ها،به استثنای شاخص پرداخت مالیات، تأثیرمنفی داشته اندوبه عبارت دیگر،وضعیت آنهابدترشده است.جالب اینجاست که شاخص شروع کسب وکاروضعیت بهتری پیداکرده است،ولی وضعیت شاخص انحلال کسب وکاربدترشده است.

بررسی روندتغییرات درسال2011نسبت به سال2008حاکی از آن است که شاخص های شروع کسب وکار،اخذمجوزهای ساختمانی،تجارت برون مرزی،اجراوالزام آوربودن قراردارهاوانحلال کسب وکاربهبودپیداکرده اند،درحالی که وضعیت شاخص های ثبت دارایی،اخذاعتبار،حمایت ازسرمایه گذاران وپرداخت مالیات بدترشده است.

بنابراین،شاید بتوان نتیجه گرفت که سیاست کلی و واحدی برای بهبود فضای کسب وکار در ایران به اجرا در نیامده است،یاهماهنگی های لازم میان سازمان ها و نهادهای درگیر وجود ندارد..

همان گونه که دربخش قبلی اشاره شد،سیاست کلی و واحدی برای بهبود فضای کسب وکاردرایران به اجرا در نیامده است و یا هماهنگی های لازم میان سازمان ها و نهادهای درگیر وجود ندارد.این عامل شاید مهم ترین و تأثیرگذارترین عامل در وضعیت فضای کسب وکار در ایران باشد.

به نظرمی رسدبه دلیل فقدان اطلاعات متقارن  و پایین بودن سطح آگاهی عمومی ازقوانین ومقررات،میزان موفقیت درکسب وکارها درایران درسطح  مناسبی قرارندارد.شایدیکی ازدلایل پایین بودن رتبه ایران درفضای کسب وکاربین سایرکشورها،همین موضوع باشد.البته این موضوع نیازبه بررسی ومطالعات جامع دارد.

درمیان کشورهایی که دررده های بالاقراردارند،کشورهایی مثل عربستان(رتبه11) ،گرجستان(12) ،تایلند(19)،بحرین(28)،پرو(37)،کلمبیا(39)وامارات متحده عربی(40)دیده می شوند.

درانتهای جدول نیزعمدتاً کشورهای آفریقایی قراردارند.درمیان کشورهای خاورمیانه وهمسایه ایران،تنهاعراق(166)وافغانستان(167)پایین ترازایران قرارگرفته اند.

بررسی اجزای شاخص فضای کسب وکاردرایران نشان می دهدکه پایین ترین رتبه ه امربوط به شاخص های بسیارمهمی مانندحمایت ازسرمایه گذاران(167)،ثبت دارایی(156)،اخذمجوزهای ساختمانی(143)،استخدام واخراج نیروی کار(137)،تجارت برون مرزی(131)وانحلال کسب وکار(111)می باشد.درمقابل،بهترین رتبه ها مربوط به شروع کسب وکار(42)،اجراوالزام آوربودن قراردادها(49)واخذاعتبار(89)می باشد.

می توان نتیجه گرفت که بازنگری دربرخی ازقوانین ومقررات ازجمله قانون کار(که سالیان متمادی است موردبحث است)وقانون صادرات و واردات،وتوجه به مبحث حاکمیت شرکتی(که به تازگی موردتوجه قرارگرفته است والبته هنوز مفهوم واقعی آن برای بنگاه ها و صاحبان صنایع روشن نشده است) ضروری می باشد.

پیشنهادها و نتیجه گیری مباحث فوق به صورت خلاصه عبارت اند از:

-         مطالعه وبررسی موانع ومشکلات موجود فضای کسب وکاردرایران

-   مطالعه اجزای شاخص وضعیت کسب وکارکشورهای موفق(به ویژه کشورهای همسایه)به منظوریافتن راه حل هایی برای بهبود فضای کسب وکاردرایران

-         بازنگری درقوانین ومقررات

-         توجه به مبحث حاکمیت شرکتی والزام بنگاه ها به رعایت آن

-   بالابردن سطح آگاهی های عمومی ازطریق دردسترس قراردادن وارائه ارزان اطلاعات لازم درزمینه آغاز و انحلال کسب وکار

-         حجم گسترده فعالیت اقتصادی دولت ومؤسسات وابسته دولتی/شبه دولتی

موردآخربه صورت غیرمستقیم درفعالیت بنگاه ها تأثیردارد.توجه ویژه به این موضوع،حتماًدر بهبودفضای کسب وکارضروری است وتأثیرقابل توجهی خواهدداشت.

 

WWW.Khabaronline.ir

تعداد بازدید : 328

ارسال نظر

سوال امنیتی : مجموع دو عدد 7 و 6 =